Igazi Keresztrejtvény

Igazi Keresztrejtvény

Adatkezelési tájékoztató

1. Adatkezelő és jelen alkalmazás - webáruház azonosítása

1.1. Tájékoztatjuk, hogy jelen játékszoftver-alkalmazást és webáruházat

Nagy Zoltán Imre EV. (SAS Software Art Studio)

Nyilvántartási szám:52523746
Adószám:68978853-1-42
Székhely:Magyarország, 1164 Budapest, Tópart u. 7.
E-mail:sas.software.art.studio@gmail.com

(a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti.

1.2. Jelen játékszoftver-alkalmazás és webáruház:

https://igazi-keresztrejtveny.hu/
internetcímen elérhető játékszoftver-alkalmazás és webáruház valamint az ezeket alkotó weboldalak és nézetek.

2. Alkalmazandó jogszabályok, jelen tájékoztató hatálya

2.1. A fent meghatározott internetcímen elérhető játékszoftver-alkalmazást és webáruházaz (a továbbiakban: alkalmazás) üzemeltető fent meghatározott Adatkezelő szolgáltatása Magyarországra irányul, és azt Magyarországról nyújtja.
Ennek értelmében a szolgáltatás nyújtására, valamint a Felhasználókra a szolgáltatás igénybevétele során (az adatkezelésre vonatkozóan is) a magyar jog az irányadó.

Adatkezelő a felhasználók adatait elsősorban

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet); (The EU General Data Protection Regulation - Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), (a továbbiakban: GDPR),
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.),
 • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (DMtv.),
 • és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.)

rendelkezései alapján kezeli.

2.2. Jelen tájékoztató hatálya az alkalmazás felületének használatára, ott elérhetővé tett elektronikus szolgáltatások igénybevétele során végrehajtott adatkezelésre vonatkozik.

2.3. Jelen tájékoztató értelmében Felhasználó: az alkalmazást használó természetes személyek függetlenül attól, hogy az alkalmazás mely szolgáltatását veszik igénybe, illetve azok a természetes személyek, akik csak böngészik az alkalmazást, és egy szolgáltatást sem vesznek igénybe.

3. Az adatkezelés jogalapja

3.1. Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja egyes adatkezeléseket illetően a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint a Felhasználó hozzájárulása, a megrendeléssel kapcsolatos adatkezeléseket illetően a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél.

3.2. A hozzájárulás alapján végzett adatkezelések esetében Felhasználó a hozzájárulását a vonatkozó helyeken elhelyezett adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével adja meg.

Az adatkezelési tájékoztatót Felhasználó bármikor, az alkalmazásban elhelyezett „Adatkezelési tájékoztató” feliratra kattintva elolvashatja, mellyel Adatkezelő biztosítja a Felhasználó egyértelmű és részletes előzetes tájékoztatását.

Az adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével Felhasználó kijelenti, hogy elolvasta az adatkezelési tájékoztatót, és annak tartalma ismeretében hozzájárul az adatai jelen tájékoztatóban írtak szerinti kezeléséhez.

4. Információtechnológiai szolgáltatás működésének biztosításához kapcsolódó adatkezelés

4.1. Az adatkezeléssel érintettek köre:

Az alkalmazást használó minden Felhasználó, az alkalmazásban elérhető szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

4.2. Az adatkezelés jogalapja:

A szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges adatkezelés tekintetében az Ektv. 13/A. §-a felhatalmazza az Adatkezelőt az alkalmazás rendeltetésszerű működtetéséhez szükséges adatok kezelésére.

Ennek értelmében az ilyen adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján Adatkezelő jogos érdeke.

E jogalappal Adatkezelő kizárólag olyan adatokat kezel, amelyek az alkalmazás felhasználóbarát működéséhez szükségesek, és ezen adatokat csak az ehhez szükséges ideig kezeli.

Olyan technikai adatokról van szó, melyek az alkalmazás oldalainak élvezhető megjelenítéséhez, funkcióinak rendeltetésszerű és a felhasználó számára kényelmes használatához szükségesek.

Az adatokat harmadik félnek nem továbbítja Adatkezelő, valamint más célra nem kezeli.

Adatfeldolgozóként az 13. fejezet "Informatikai adatfeldolgozás" alfejezetében megjelölt szolgáltató(ka)t veszi igénybe Adatkezelő ezen adatok vonatkozásában.

Minderre tekintettel ezen adatok kezelése nem jár kockázattal a Felhasználóra, ugyanakkor a fenti cél - az alkalmazás rendeltetésszerű használata - az adatok kezelése nélkül nem valósítható meg.

Adatkezelő jogos érdeke az alkalmazás használhatóságának biztosítása, mivel szolgáltatását csak így tudja biztosítani, ami a működéséhez elengedhetetlen feltétel. Ezért a fenti adatokat az itt meghatározott cél elérése érdekében Adatkezelő a jogos érdeke alapján kezeli, mely jogos érdeke - mivel az adatkezelés nem jár kockázattal a Felhasználóra - arányosan korlátozza Felhasználó önrendelkezési jogát.

4.3. A felhasználóbarát működés lehetővé tétele érdekében kezelt adatok

4.3.1. Kezelt adatok körének meghatározása:

 • Részlegesen vagy teljesen kitöltött űrlapok mezőadatai,
 • Felhasználó a játék előrehaladása során elért részeredményei és eredményei,
 • Alkalmazás beállításai
 • Felhasználó játékbeállításai

4.3.2. Az adatkezelés célja:

Az ezekkel megvalósuló adatkezelés célja az alkalmazás felhasználóbarát működésének biztosítása az érintett Felhasználó számára.

Ezek teszik lehetővé, hogy az oldalfrissítések között a már megadott adatok illetve az elért játékeredmények és beállítások ne vesszenek el.

Ezen adatok közveltenül nem kapcsolhatók személyhez, csak a használt eszközhöz.

4.3.3. Az adatkezelés időtartama:

A részlegesen vagy teljesen kitöltött űrlapok mezőadatai az adatbevitel befejezéséig (az űrlap elküldéséig), illetve a bevitel szándékos megszakításáig kerülnek tárolásra.

A Felhasználó beállításait, eredményeit tároló adatok az alkalmazás használatához igénybe vett szoftverből (többnyire valamilyen internet böngésző) való kézi törléséig kerülnek tárolásra a Felhasználó eszközén.
Ezen adatok törlését a Felhasználó az alkalmazás használatára igénybe vett szoftver beállításaiban tudja elvégezni.
Ezzel kapcsolatban az adott szoftver súgója ad bővebb tájékoztatást.

4.3.4. Az adatok tárolásának módja:

A részlegesen vagy teljesen kitöltött űrlapok mezőadatai az Adatkezelő informatikai rendszerében kerülnek rögzítésre ideiglenes fájlokban, amelyek elérését a Felhasználó eszközén tárolt úgynevezett „munkamenet sütik” vagy más néven „session cookie”-k segítségével lehet elérni.

A Felhasználó beállításait, eredményeit tartalmazó adatok az alkalmazás használatához igénybe vett szoftver (többnyire valamilyen internet böngésző) lokális tárolójában, a Felhasználó eszközén kerülnek tárolásra megoldástól függően valamilyen formában, legtöbbször egyszerű, titkosítatlan szöveges állományokban.

4.4. Az alkalmazás látogatottságának méréséhez kezelt adatok

4.4.1. Kezelt adatok körének meghatározása:

 • Az alkalmazás használata során meglátogatott oldalak és azok megnyitási sorrendje,
 • az alkalmazás egyes oldalainak megtekintési gyakorisága,
 • mely másik webhelyről érkezett jelen alkalmazáshoz a Felhasználó (csak olyan webhely esetén, melyen a jelen alkalmazásra mutató link van elhelyezve),
 • az alkalmazást meglátogató Felhasználó földrajzi helyének meghatározása (az internet-szolgáltató adatai alapján, csak közelítő adatok a használt eszköz helyére vonatkozóan),
 • alkalmazás használatának kezdési időpontja,
 • az alkalmazás elhagyásának (böngészése befejezésének) időpontja,
 • az alkalmazás használatának időtartama.

4.4.2. Az adatkezelés célja:

 • Az alkalmazás látogatottságának mérése, az alkalmazás egyes oldalainak megtekintési gyakoriságának mérése és az alkalmazás egyes oldalainak böngészési időtartamának mérése azért, hogy az alkalmazást a Felhasználók igényeinek maximálisan megfelelőre alakíthassa Adatkezelő.
 • Felhasználó használt eszköze helyének meghatározása, Adatkezelő szolgáltatása utáni érdeklődés fokának területi feltérképezése.
 • A webhely azonosítása, amelyről érkezett jelen alkalmazáshoz Felhasználó annak érdekében, hogy Adatkezelő szolgáltatása iránt érdeklődő Felhasználók egyéb érdeklődési körébe tartozó témákat megismerje, illetve a szolgáltatását népszerűsítő tevékenység eredményességét mérni tudja Adatkezelő.

Ezen adatok méréséhez Adatkezelő informatikai rendszere a Google Analytics eszközeit használja.

Az adatokhoz a Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) a Google Analytics eszközeinek tulajdonosa és üzemeltetője is hozzáfér.

A Google Ireland Ltd. a fenti adatokat az említett elemzések készítésén túl a felhasználó számára célzott reklámok eljuttatása céljából is felhasználja.

A Google Ireland Ltd. az e pontban írt adatokon kívül a jelen tájékoztatóban említett további adatokhoz nem fér hozzá.

A látogatottság mérésének és az alkalmazás használatára vonatkozó szokások feltérképezésének alapjául szolgáló adatokat Adatkezelő informatikai rendszere kezdettől fogva anonim módon rögzíti, azok nem kapcsolhatók egy személyhez sem, csak a használt eszközhöz.

4.4.3. Az adatkezelés időtartama:

Ezen adatokat Adatkezelő tartósan – de legfeljebb 2 évig – tárolja.

4.4.4. Az adatok tárolásának módja:

Egyrészt a Felhasználó eszközén, rövid élettartamú „sütik” segítségével,
másrészt az igénybe vett adatfeldolgozó (Google) informatikai rendszerében.

A „sütik” működéséről és használatáról a Tájékoztató a „sütik” használatáról című dokumentumban talál bővebb információt.

4.5. Az információtechnológiai adatkezelés folyamatáról és a Google Analytics eszközeinek alkalmazásával megvalósuló információtechnológiai adatkezelésről Felhasználó bővebben tájékozódhat az alkalmazás használatának megkezdésekor felugró ablakból elérhető, valamint az alkalmazás Tájékoztató a „sütik” használatáról menüpontjából elérhető tájékoztatóból, továbbá a Google Analytics https://www.google.com/intl/hu_ALL/analytics/support súgó oldalán.

5. Üzenet fogadásához és megválaszolásához kapcsolódó adatkezelés

5.1. Az adatkezeléssel érintettek köre:

Az alkalmazásben feltüntetett e-mail cím(ek) használatával Adatkezelőnek üzenetet küldő Felhasználók.

5.2. Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása.

Felhasználó az e-mail önkéntes elküldésével járul hozzá a megadott adatai, illetve esetlegesen az üzenetében általa feltüntetett egyéb adatai kezeléséhez.

5.3. Kezelt adatok körének meghatározása:

Az üzenetet küldő Felhasználók neve, e-mail címe valamint a Felhasználó által az üzenetben esetlegesen közölt további adatait érinti.

A Felhasználó által az üzenetben (e-mail-ben) esetlegesen közölt további adatai tekintetében Adatkezelő csak az elküldött üzenet tartalma kapcsán szükségszerűen végez adatkezelést annak fogadásakor, azonban az ott esetlegesen közölt személyes adatok megadását Adatkezelő nem kéri Felhasználótól.
Ilyen nem várt személyes adat közlésekor a nem várt személyes adatot Adatkezelő nem tárolja el, azt haladéktalanul törli az informatikai rendszeréből.

5.4. Az adatkezelés célja:

Adatkezelővel történő üzenetváltás lehetővé tétele a Felhasználó számára.

Az alkalmazást igénybe vevő Felhasználó fent megjelölt önként megadott személyes adatai, elérhetőségei kezelésének célja az alkalmazás üzenetváltással kapcsolatos szolgáltatásai igénybe vételének lehetővé tétele az érintett Felhasználó számára.

5.5. Az adatkezelés időtartama:

Adatkezelő az adatokat a cél megvalósulásáig kezeli.

Ennek megfelelően az üzenetet küldő Felhasználók esetében az adatkezelés időtartama az üzenet megválaszolásáig, illetve a Felhasználó igényének teljesítéséig tart.

Adatkezelő az üzenet megválaszolását/igény teljesítését követően törli az e célból kezelt adatokat.

Amennyiben az információcserére több, kapcsolódó témájú üzenetváltással kerül sor, abban az esetben az információcsere befejeztével, illetve az igény teljesítését követően törli Adatkezelő az adatokat.

5.6. Az adatok tárolásának módja:

Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán, az információcsere időtartamának végéig.

6. Hírlevél küldéshez kapcsolódó adatkezelés

6.1. Az adatkezeléssel érintett:

Az a Felhasználó, aki az alkalmazásban a hírlevél feliratkozásra szolgáló mezők kitöltésével feliratkozik.

Továbbá az a Felhasználó, aki az Adatkezelővel írásban, papíron történő szerződéskötéskor, vagy szerződéskötés nélkül írásban, papíron a hírlevél küldéséhez hozzájárul.

6.2. Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR. 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a Grt. 6. § (1) és (2) bekezdései alapján a Felhasználó hozzájárulása.

Az önkéntes hozzájárulást Felhasználó jelen adatkezelési tájékoztató megismerésével és a hírlevél feliratkozásra szolgáló mezők kitöltésével, az ott található hozzájáruló nyilatkozat bejelölésével, illetve az írásbeli szerződésbe foglalt hírlevél küldésre vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat bejelölésével és a szerződés aláírásával, vagy külön papír alapú nyilatkozat kitöltésével és aláírásával adja meg.

Ezzel Felhasználó kijelenti, hogy hozzájárul adatainak az adatkezelési tájékoztatóban illetve a szerződésben/nyilatkozatban meghatározottak szerinti kezeléséhez, és a hírlevelek küldéséhez.

A hírlevél szolgáltatás a hasznos információk küldése mellett az Adatkezelő általi közvetlen üzletszerzést is célozza.

E szolgáltatásra a többi szolgáltatás igénybevételétől függetlenül iratkozhat fel Felhasználó.

E szolgáltatás igénybevétele önkéntes, Felhasználó megfelelő tájékoztatását követően meghozott döntésén alapul.

Amennyiben Felhasználó nem veszi igénybe a hírlevél szolgáltatást, az nem jár rá nézve hátránnyal az alkalmazás használatát és további szolgáltatásainak igénybevételét tekintve.

Adatkezelő a közvetlen üzletszerzést célzó szolgáltatásának igénybevételét nem szabja feltételként bármely más szolgáltatásának igénybevételéhez.

6.3. Kezelt adatok körének meghatározása:

 • vezetéknév,
 • keresztnév,
 • e-mail cím.

6.4. Az adatkezelés célja:

Hírlevelek küldése Adatkezelő által Felhasználó részére, e-mail útján.

A hírlevelek küldése Adatkezelő szolgáltatásáról, újdonságokról és aktualitásokról szóló információk, figyelemfelhívó ajánlatok, reklámcélú tartalmak küldését jelenti.

6.5. Az adatkezelés időtartama:

Adatkezelő a hírlevél küldése céljából kezelt adatokat Felhasználó erre vonatkozó hozzájárulásának visszavonásáig (leiratkozásig), illetve az adatok Felhasználó kérésére történő törléséig kezeli.

6.6. Az adatok tárolásának módja:

Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán, illetve a hírlevél küldés céljából kezelt azon adatokat, melyeket papíron adott át Adatkezelőnek Felhasználó, a papír alapú szerződések/nyilatkozatok lefűzésével is.

7. Regisztrációhoz (bejelentkezéshez) kapcsolódó adatkezelés

7.1. Az adatkezeléssel érintettek köre:

Az alkalmazásban regisztráló (bejelentkező) Felhasználók.

7.2. Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása.

Az önkéntes hozzájárulást Felhasználó az alkalmazás különböző pontjain elhelyezett bejelentkező gombok („Folytatás Facebookkal”, „Folytatás Google-al”) megnyomásával, illetve bejelentkezett Felhasználó esetén bizonyos űrlapok kitöltésekor elérhető „Adatok mentése” (megrendelési adatok, számlázási adatok, szállítási adatok) jelölőnégyzet kipipálásával adja meg.

A regisztrációs fiók létrehozása (bejelentkezés) nem feltétele az alkalmazásból történő megrendelésnek vagy a szolgáltatóval történő kapcsolatfelvételnek.

7.3. Kezelt adatok körének meghatározása:

Regisztráló (bejelentkező) felhasználók esetében az adatkezelés a következő személyes adatok körét érinti:

 • Google azonosító vagy Facebook azonosító (- hitelesítési platform függvényében valamelyik ezek közül),
 • Felhasználó neve (vezetéknév, keresztnév),
 • az egyes platformokon megadott elsődleges e-mail cím.

Az hitelesítő platform segítségével az alkalmazásnak kiadott hozzáférések bármikor visszavonhatóak az adott platform nyújtotta eszközök segítségével.
Ezek a következők:

Az hitelesítő platform segítségével az alkalmazástól való hozzáférés megvonása nem jelenti a felhasználó személyes adatainak törlését az alkalmazásból.
Ismételt, ugyanazon bejelentkező adatokkal történő belépés (regisztráció) esetén az alkalmazásban tárolt személyes adatok változatlan formában elérhetők.
Az alkalmazásban tárolt személyes adatok teljes vagy részleges törlését a Felhasználó bármikor kérheti az adatkezelőtől a 16.5 pontban foglaltak szerint.

Bejelentkezett Felhasználó esetén a profilhoz menthető további kiegészítő személyes adatok köre:

 • kapcsolattartásra használható e-mail cím,
 • telefonszám,
 • számlázási adatok (név / cégnév, adószám, számlázási cím),
 • szállítási adatok (számlázási cím).

Regisztrált Felhasználó a profilhoz menthető kiegészítő személyes adatait az alkalmazás biztosította eszközökkel az alkalmazáson belül bármikor módosíthatja vagy törölheti.

7.4. Az adatkezelés célja:

Egyrészt a Felhasználó azonosítása annak érdekében, hogy az alkalmazás személyre szabott módon jelenjen meg.
Ide tartoznak a csak az adott Felhasználó számára elérhető tartalmak és a Felhasználó által elmentett adatok elérésének biztosítása az adatkezelő részéről.

Másrészt a Felhasználó részére egyedi hozzáférést biztosító profil létrehozása, melyben Felhasználó döntése szerint a későbbi megrendelésekhez szükséges adatok előre eltárolhatók.
Ennek célja, hogy a későbbi megrendelések leadását, a leadott megrendelések visszakeresését Felhasználó számára könnyebbé, kényelmesebbé tegye az adatkezelő.

7.5. Az adatkezelés időtartama:

A regisztrált Felhasználók esetében az adatkezelés időtartalma a regisztrált Felhasználó kérelmére történő törlésig tart.

Az adatkezelés megszűnhet továbbá a Felhasználó regisztrációjának Adatkezelő általi törlésével is.

Felhasználó bármikor kérheti regisztrációjának törlését Adatkezelőtől, mely kérelmet Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezését követő 10 munkanapon belül végrehajt.

7.6. Az adatok tárolásának módja:

Adatkezelő informatikai rendszerében.

8. Megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés

8.1. Az adatkezeléssel érintettek köre:

Az alkalmazásban megrendelést leadó Felhasználók.

8.2. Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél.

Felhasználó a megrendelés leadása során tájékoztatást kap arról, hogy a megrendeléssel kapcsolatban megadott személyes adatait a megrendelése alapján létrejövő szerződés teljesítése céljából kezeli Adatkezelő.

8.3. Kezelt adatok körének meghatározása:

Az adatkezelés a fent hivatkozott megrendelés leadását megelőzően megjelenő adatlapon feltűntetett, kitöltendő személyes adatok és elérhetőségek körét érinti.
Ezek a következők lehetnek:

 • vezetéknév, keresztnév,
 • kapcsolattartásra használható e-mail cím,
 • telefonszám,
 • számlázási adatok (név / cégnév, adószám, számlázási cím),
 • szállítási adatok (szállítási cím),
 • megrendelt termék(ek) és/vagy szolgáltatás(ok) megjelölése,
 • megrendelt termék(ek) vételára és/vagy szolgáltatás(ok) díja,
 • eseteleges egyéb költségek összege,
 • fizetési mód,
 • megrendeléskor Felhasználó által esetlegesen megadott egyéb, a megrendelés teljesítéséhez szükséges információk,
 • megrendelés időpontja,
 • fizetés időpontja.

8.4. Az adatkezelés célja:

A megrendelés teljesítése, a webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatkezelés.

Az alkalmazásban megrendelést leadó Felhasználó önként megadott személyes adatai, elérhetőségei kezelésének célja a megrendelés teljesítésének lehetővé tétele, az alkalmazás ezzel kapcsolatos szolgáltatásainak biztosítása az érintett Felhasználó számára.

Az ezzel kapcsolatos szolgáltatások:

 • tájékoztatás a termék(ek) elérhetőségéről, tulajdonságairól,
 • termék(ek) megrendelése,
 • rendelés-ellenérték kiegyenlítésének lehetővé tétele,
 • megrendelt termék(ek) átvételének egyeztetése,
 • szállítás megszervezése,
 • szállítás végrehajtása,
 • értesítés a kiszállításról,
 • számlázás,
 • Felhasználó jogainak érvényesítése.

8.5. Az adatkezelés időtartama:

A megrendelés teljesítéséhez szükséges kiszállítás során az adatkezelés a kiszállítás teljesítéséig tart.

Adatkezelő a szállítás teljesítéséhez szükséges adatok (név, szállítási cím, telefonszám) szállítást végzőnek történő továbbításakor adatkezelési korlátozással él, miszerint szállítást végző a továbbított adatokat csak a szállítás teljesítéséhez szükséges mértékben és ideig kezelheti.

A megrendeléssel kapcsolatos igényérvényesítés lehetőségének fennállásáig a számla kiállításához szükséges adatokat (név, cím) és a megrendelés teljesítéséhez kezelt fenti adatokat az igényérvényesítés lehetséges idejéig (a szerződés megkötésétől - a megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolás kézhezvételétől - számított 5 évig), valamint a számla kiállításához szükséges adatokat (név, cím) a számviteli törvényből fakadó bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig (a számla kiállításától számított 8 évig) kezeli.

8.6. Az adatok tárolásának módja:

Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán, illetve a szabályos számvitelhez szükséges adatok a számvitelről szóló törvény által előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében, számviteli bizonylatokon.

9. Fórum használatához kapcsolódó adatkezelés

9.1. Az alkalmazásban üzemelő fórum:

Felhasználó hozzászólhat az alkalmazásban elérhető játékokhoz, illetve az alkalmazás egyéb részeihez.

9.2. Az alkalmazásban működtetett fórum nyilvános, az ott közzétett hozzászólások és bejegyzések, valamint a hozzászólók - bejegyzésük közzététele során megadott - neve az alkalmazás minden látogatója számára látható módon jelenik meg.

9.3. Tájékoztató a hozzászólásokban, bejegyzésekben Felhasználó által közölt adatok kezeléséről:

Az adatkezeléssel érintettek köre:

Az alkalmazásban hozzászólást, bejegyzést közzétevő Felhasználók.

Felhasználó saját döntése alapján teszi közzé hozzászólásait, bejegyzéseit az alkalmazásban, és azok tartalmát is önállóan határozza meg. Adatkezelő a hozzászólás, bejegyzés tartalmát jóváhagyja a közzététel előtt.

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása.

Felhasználó a hozzászólás közzétételének elküldésével hozzájárul az általa hozzászólásában, bejegyzésében közölt adatok kezeléséhez és közzétételéhez.

Az érintett adatok köre:

Felhasználó hozzászólásai, bejegyzései közzétételüket követően a többi felhasználó által láthatók oly módon, hogy általuk az adott hozzászólást, bejegyzést közzétevő felhasználó neve vagy nickneve (Felhasználó hozzászólásának közzétételéhez megadott álneve) is beazonosítható, az általa hozzászólásában, bejegyzésében közétett adatok megismerhetőek, így a Felhasználó személyazonossága is beazonosíthatóvá válhat.
Ez azonban a Felhasználó saját felelősségi körébe tartozik, az ezzel kapcsolatos következményekért Adatkezelő nem vonható felelősségre.

Amennyiben Felhasználó hozzászólásaiban esetlegesen más személy adatait teszi közzé, az ilyen a harmadik személy adatainak Adatkezelő alkalmazásában történő közzététele és ily módon Adatkezelő részére történő továbbítása tekintetében Felhasználónak kell beszereznie az érintett harmadik személy hozzájárulását, melyet Adatkezelő vélelmez.
Az ilyen adatok kezeléséhez való hozzájárulás hiányával kapcsolatos következményekért Adatkezelő nem felelős.

Az adatkezelés célja:

Felhasználók számára az alkalmazásban elérhető tartalmak és termékek véleményezésének, észrevételeik publikálásának lehetővé tétele.

Az adatkezelés időtartama:

Az alkalmazásban a fenti formában történő adatkezelés időtartalma az ott hozzászóló, bejegyzést közzétevő Felhasználó saját kezű- vagy kérelmére történő törlésig tart.

Az adatkezelés megszűnhet továbbá a Felhasználó hozzászólásának, bejegyzésének Adatkezelő általi törlésével is.

Felhasználó bármikor kérheti hozzászólása, bejegyzése törlését Adatkezelőtől, mely kérelmet Adatkezelő haladéktalanul végrehajt.

Az adatok tárolásának módja:

Harmadik fél szolgáltató (Facebook) informatikai rendszerében, az alkalmazás felületén megjelenve.

10. Adatkezelés időtartama

10.1. Az egyes adatkezelési céloknak megfelelő adatkezelés időtartama fentebb, az adatkezelés célok szerinti leírásánál írtaknak megfelelő ideig tart.

Az Adatkezelő az érintett Felhasználó adatait a fentebb írt adatkezelési célok megvalósulásáig, vagy Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig illetve az érintett Felhasználó kérésére történő törlésig kezeli.

10.2. Ennek értelmében a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, a törlési kérelem teljesítéséig, a regisztráció törléséig, a hírlevélről való leiratkozásig, a vonatkozó esetekben törvény által előírt kötelezettség teljesítéséig tart az adatkezelés.

Felhasználó bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, kérheti az adatkezelés megszűntetését, az adatkezelés egyes módjainak megszűntetését illetve az adatok törlését az egyes célokat illetően is és teljes körűen is.

Ez esetekben az ilyen tartalmú kérelem beérkezéséig és feldolgozásáig – melyet Adatkezelő haladéktalanul, de legfeljebb 10 munkanapon belül elvégez – tart az adatkezelés időtartama.

Felhasználó a hírlevélről bármikor leiratkozhat a hírlevelekben megtalálható leiratkozó link használatával, valamint a sas.software.art.studio@gmail.com e-mail címre eljuttatott írásbeli kérelmével, illetve a fentebb vázolt tiltakozását vagy kérelmeit is megküldheti e-mail útján.

E-mailben küldött kérelmet Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó az alkalmazás használatával összefüggésben Adatkezelőnek megadott, illetve hírlevélre feliratkozás során vagy az írásbeli szerződésen/nyilatkozaton megadott és Adatkezelőnél nyilvántartott e-mail címéről küldik.
Ugyanakkor a másik e-mail cím használata nem jelenti a kérelem figyelmen kívül hagyását.

11. Adatok tárolásának módja

11.1. Adatkezelő az adatok egy részét adatbázis szerverrel megvalósított saját informatikai rendszerében, adatkezelési célonként elkülönülő adattáblákban tárolja.

11.2. Harmadik fél által igénybevett szolgáltatások esetén, úgymint:

 • bejelentkeztetés,
 • hírlevél küldés,
 • analitikai szolgáltatások (látogatottsági és viselkedési elemzés),
 • fórum,
 • házhozszállítás,
 • patronálási lehetőségek,
 • számlázás,
 • online fizetés

Adatkezelő a harmadik fél informatikai rendszerét veszi igénybe az adatok tárolásának céljából.

12. Adattovábbítás

12.1. Jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás a Felhasználó külön, eseti hozzájárulása nélkül végezhető, mivel ezen adattovábbítás tekintetében a Felhasználó megadja kifejtett és egyértelmű hozzájárulását jelen Adatvédelmi Tájékoztató elfogadásával.

Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

12.2. Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi.
Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

12.3. Az adattovábbítással érintettek köre:

Az alkalmazást használó minden Felhasználó az adattovábbítás céljától függően.

12.4. Az adattovábbítás címzettje:

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 13. pontjában meghatározott és felsorolt Adatfeldolgozók köre, illetve jogszabályban rögzített illetékes hatóság, amennyiben Adatkezelőt jogszabály vagy jogerős hatósági döntés arra kötelezi.

12.5. Adattovábbítás jogalapja:

A Felhasználó a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájárulása vagy jogszabályban rögzített kötelezettség illetve illetékes hatóság jogerős hatósági döntése.

12.6. A továbbított adatok köre:

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 13. pontjában Adatfeldolgozónként meghatározott adatok köre, illetve jogszabályban rögzített kötelezettség illetve illetékes hatóság jogerős hatósági döntése alapján meghatározott adatok köre.

12.7. Az adattovábbítás célja:

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 13. pontjában Adatfeldolgozónként meghatározott adattovábbítási cél.
Az adatok továbbítása kizárólag a fenti célok elérése érdekében vagy jogszabályban rögzített kötelezettség illetve illetékes hatóság jogerős hatósági döntése alapján meghatározott adattovábbítási cél.

12.8. Adatkezelő üzleti vagy marketing céllal nem továbbít adatokat harmadik félnek.

13. Adatfeldolgozó igénybevétele

Adatkezelő adatfeldolgozóként vesz igénybe az alábbi gazdálkodó szervezeteket.

13.1. Informatikai adatfeldolgozás

13.1.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre:

Az alkalmazást meglátogató Felhasználók az alkalmazás által biztosított szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

13.1.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe

ATW Internet Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név:ATW Internet Kft.
Cégjegyzékszám:01-09-736956
Adószám:13471868-2-41
Székhely:1138 Budapest, Esztergomi út 66. fszt. 1.
Telephely:1132 Budapest, Victor Hugo u. 11-15.
Postacím:1138 Budapest, Esztergomi út 66. fszt. 1.
Telefon:+36 (1) 6000 289
Fax:+36 (1) 6000 329
E-mail:info@atw.hu
Webhely:https://atw.hu/

13.1.3. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe

Google Ireland Ltd.
Székhely:Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

13.1.4. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe

Facebook, Inc.
Webhely:https://about.fb.com/

13.1.5. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe

Patreon Inc.
Székhely:600 Townsend Street Suite 500, San Francisco, CA. USA
Webhely:http://patreon.com/

13.1.6. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása:

Az adatfeldolgozás a jelen tájékoztatóban megjelölt összes adatot érinti.

13.1.7. Az adatfeldolgozás célja:

Az alkalmazás információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása az érintett Felhasználó számára, az alkalmazás üzemeltetéséhez és az azon biztosított szolgáltatások nyújtásához szükséges technikai műveletekben megnyilvánuló adatkezelés útján.

13.1.8. Az adatfeldolgozás időtartama:

Megegyezik a jelen tájékoztatóban az egyes adatköröket érintő adatkezelési célok szerint szabályozott adatkezeléseknél jelzett adatkezelési időtartamokkal.

13.1.9. Az adatok feldolgozása kizárólag az alkalmazás informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.

13.2. Hírlevél küldéssel kapcsolatos adatfeldolgozás

13.2.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre:

Az alkalmazásban hírlevélre feliratkozó Felhasználók az alkalmazás által biztosított egyéb szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

13.2.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe

The Rocket Science Group LLC. (Mailchimp)
Cégjegyzékszám:20161685162
Adószám:20161685162
Székhely:675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA
Telephely:675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA
Postacím:675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA
Telefon:+1 678 999 0141
E-mail:privacy@mailchimp.com
Webhely:https://mailchimp.com/

gazdasági társaságot, mint az Adatkezelő által használt hírlevél küldő szoftver fejlesztőjét és karbantartóját (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

13.2.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása:

Az adatfeldolgozás a jelen tájékoztatóban a hírlevél küldéséről szóló fejezetben megjelölt összes adatot érinti.

13.2.4. Az adatfeldolgozás célja:

Az Adatkezelő által hírlevél küldéshez használt szoftver információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása, a szoftver biztonságos működtetéséhez szükséges technikai műveletekben megnyilvánuló adatkezelés útján.

13.2.5. Az adatfeldolgozás időtartama:

Megegyezik a jelen tájékoztatóban a hírlevél küldéséről szóló fejezetben jelzett adatkezelési időtartamokkal.

13.2.6. Az adatok feldolgozása kizárólag a hírlevél küldő szoftver informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.

13.3. Termék kiszállításával kapcsolatos adatfeldolgozás

13.3.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre:

Az alkalmazásban megrendelést leadó Felhasználók az alkalmazás által biztosított egyéb szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

13.3.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név:GLS General Logistics Systems Hungary Kft.
Cégjegyzékszám:13-09-111755
Adószám:12369410-2-44
Székhely:2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
Postacím:2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
Telefon:+36 (29) 886 670
Fax:+36 (29) 886 610
E-mail:info@gls-hungary.com
Webhely:https://gls-group.eu/HU/hu/home

gazdasági társaságot, mint a megrendelt termékeket kiszállító fuvarozót (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

13.3.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása:

Az adatfeldolgozás a Felhasználó megrendelése nyomán létrejövő szerződés teljesítése (kiszállítás végrehajtása) érdekében Felhasználó alábbi adatait érinti:

 • vezetéknév,
 • keresztnév,
 • telefonszám,
 • szállítási cím

13.3.4. Az adatfeldolgozás célja:

A Felhasználó megrendelése nyomán létrejövő szerződés teljesítésének keretében a megrendelt termék kiszállításának végrehajtása a Felhasználó által megjelölt címre történő kézbesítéssel, szükség esetén a kézbesítés helyének és idejének tárgyában telefonon történő egyeztetéssel.

13.3.5. Az adatfeldolgozás időtartama:

A kiszállítás és kézbesítés teljesítéséhez szükséges ideig.

13.3.6. Az adatok feldolgozása kizárólag a kiszállítás és kézbesítés teljesítéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.

13.4. Termék számlázásával kapcsolatos adatfeldolgozás

13.4.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre:

Az alkalmazásban megrendelést leadó Felhasználók az alkalmazás által biztosított egyéb szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

13.4.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe

KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Számlázz.hu)
Rövidített név:KBOSS.hu Kft.
Cégjegyzékszám:01-09-303201
Adószám:13421739-2-41
Székhely:1031 Budapest, Záhony utca 7/c.
Postacím:1031 Budapest, Záhony utca 7/c.
Telefon:+36 (30) 35-44-789
E-mail:info@szamlazz.hu
Webhely:https://www.szamlazz.hu/

gazdasági társaságot, mint a megrendelt termékek számlázásához igénybevett szolgáltatót (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

13.4.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása:

Az adatfeldolgozás a Felhasználó megrendelése nyomán létrejövő szerződés teljesítése (számlázás végrehajtása) érdekében Felhasználó alábbi adatait érinti:

 • számlázási adatok (név / cégnév, adószám, számlázási cím),
 • szállítási adatok (szállítási cím),
 • megrendelt termék(ek) és/vagy szolgáltatás(ok) megjelölése,
 • megrendelt termék(ek) vételára és/vagy szolgáltatás(ok) díja,
 • eseteleges egyéb költségek összege,
 • fizetési mód,
 • megrendelés időpontja,
 • fizetés időpontja.

13.4.4. Az adatfeldolgozás célja:

A Felhasználó megrendelése nyomán létrejövő szerződés teljesítésének keretében a megrendelt termék számlázásának végrehajtása a Felhasználó által megjelölt számlázási adatok alapján.

13.4.5. Az adatfeldolgozás időtartama:

A számviteli törvény értelmében előírt, kiállítástól számított 8 év.

13.4.6. Az adatok feldolgozása kizárólag a számviteli törvényben meghatározott technikai műveleteket jelenti.

13.5. Termékek vételárának kiegyenlítésével kapcsolatos adatfeldolgozás

13.5.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre:

Az alkalmazásban megrendelést leadó és fizetési módként online bankkártyás vagy PayPal fizetést választó Felhasználók az alkalmazás által biztosított egyéb szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

13.5.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság - OnlinePay Gateway
Rövidített név:K&H Bank Zrt.
Cégjegyzékszám:01-10-041043
Székhely:1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Postacím:1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Telefon:+36 (1/20/30/70) 335 3355
E-mail:bank@kh.hu
Webhely:https://www.kh.hu/bank

gazdasági társaságot, mint a megrendelt termékek online bankkártyás fizetéséhez igénybevett szolgáltatót (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

13.5.3. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe

PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
Rövidített név:PayPal Inc.
Székhely:22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg.
Postacím:22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg.
E-mail:https://www.paypal.com/hu/selfhelp/contact/email/privacy
Webhely:https://www.paypal.com/

gazdasági társaságot, mint a megrendelt termékek online bankkártyás fizetéséhez igénybevett szolgáltatót (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

13.5.4. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása:

Az adatfeldolgozás a Felhasználó megrendelése nyomán létrejövő szerződés teljesítése (fizetés) érdekében Felhasználó alábbi adatait érinti:

 • bankkártya azonosító,
 • megrendelés egyedi azonosítója

13.5.5. Az adatfeldolgozás célja:

A Felhasználó megrendelése nyomán létrejövő szerződés teljesítésének keretében a megrendelt termék vételárának kiegyenlítése Felhasználó részéről a fizetési átjáró felületén, Felhasználó által megadott kártyaszám és titkosító adatok megadásával.

13.5.6. Az adatfeldolgozás időtartama:

A sikeres vagy sikertelen tranzakció befejezéséig tart.

13.6. Adatfeldolgozás más célra nem történik.

13.7. Az Adatfeldolgozók az Adatkezelő üzleti tevékenységében nem érdekeltek.

13.8. Adatkezelő a fent megjelölt Adatfeldolgozókon kívül más adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

14. Adatkezelés az érintett további külön hozzájárulása nélkül, illetve a hozzájárulás visszavonását követően

14.1. Az érintett Felhasználó hozzájárulásával felvett adatokat az érintett Felhasználó további külön hozzájárulása nélkül, illetve a hozzájárulás visszavonását követően a GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján, az alábbiak szerint kezelheti Adatkezelő.

14.2. Ha a személyes adat felvételére az érintett Felhasználó hozzájárulásával került sor, az Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában az érintett Felhasználó további külön hozzájárulása nélkül, valamint az érintett Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti az alábbi esetekben:

 • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 • az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

14.3. A jogos érdekre való hivatkozással történő adatkezelés megkezdése előtt Adatkezelő minden esetben - kötelező jelleggel - elvégzi az úgynevezett érdekmérlegelési tesztet.

Az érdekmérlegelési teszt egy három lépcsős folyamat, melynek során Adatkezelő azonosítja a jogos érdekét, valamint az érintett Felhasználó súlyozás ellenpontját képező érdekét és a tervezett adatkezeléssel érintett alapjogát.

Végül a súlyozás elvégzése alapján Adatkezelő megállapítja, hogy a jogos érdeke arányban áll-e a Felhasználó érdekével, és így kezelhető-e a személyes adat a GDPR. 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján.

14.4. Az érdekmérlegelési teszt eredményéről Adatkezelő tájékoztatja az érintett Felhasználót oly módon, hogy a tájékoztatás alapján Felhasználó egyértelműen meg tudja állapítani, mely jogos érdek alapján, és miért tekinthető arányos korlátozásnak az, hogy az Adatkezelő a beleegyezése nélkül kezelje személyes adatát.

14.5. Az érdekmérlegelési teszt elvégzése során Adatkezelő az Európai Unió Tanácsa Adatvédelmi Munkacsoportjának erre vonatkozóan irányadó megállapításokat tartalmazó 6/2014. számú Véleményében meghatározottak szerint jár el.

A Vélemény a következő linken olvasható: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp217_hu.pdf#h2-2

15. Az adatkezelés további - Felhasználó hozzájárulásától független - lehetséges jogalapjai

15.1. Az adatkezelés jogalapja továbbá a vonatkozó esetekben a GDPR. 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján történő jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés.

Adatkezelő egyes esetekben köteles lehet törvény vagy más jogszabály által előírt kötelező adatkezelést végezni.

Ezen túl az esetleges hatósági megkereséseket Adatkezelő köteles teljesíteni, melyek szintén személyes adatok kezelésével, továbbításával járhatnak, ez Adatkezelőnek szintén jogszabály által előírt kötelezettsége.

15.2. A GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) és f) pontja alapján tájékoztatjuk továbbá, hogy Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait annak hozzájárulása nélkül kezelheti akkor is, ha az adatkezelés a Felhasználó vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges, illetve az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges - kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett Felhasználó olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

A fenti, jogos érdekre való hivatkozással történő adatkezelés megkezdése előtt Adatkezelő minden esetben - kötelező jelleggel - elvégzi az úgynevezett érdekmérlegelési tesztet a jelen tájékoztató 14.3. - 14.5. pontjaiban írtak szerint.

15.3. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.) 13/A. §-a alapján Adatkezelő az alábbiakról tájékoztatja továbbá Felhasználót.

Adatkezelő szolgáltatása az Ekertv. értelmében információs társadalommal összefüggő - elektronikus kereskedelmi - szolgáltatásnak minősül.

Adatkezelő a szolgáltatásának nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő (Felhasználó) azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.

Adatkezelő a szolgáltatásának nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti a szolgáltatását igénybe vevő Felhasználó természetes személyazonosító adatait, lakcímét, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

Adatkezelő a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.
Adatkezelő az egyéb feltételek azonossága esetén úgy választja meg és minden esetben oly módon üzemelteti a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
(A technikailag szükséges adatkezelés további szabályait a Tájékoztató a „sütik” használatáról című dokumentum és jelen tájékoztató 4. számú fejezete határozza meg.)

Adatkezelő a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a fentiekben meghatározottaktól eltérő célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.

16. Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

16.1. Hozzáférési jog:

Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott Adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
A tájékoztatást Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül megadja.

A hozzáférési jog keretében Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Felhasználó rendelkezésére bocsátja, legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül.
A Felhasználó által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel (a 17. fejezet szerint).

16.2. Adatok hordozhatóságához való jog:

Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, melynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 1. ) az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán vagy szerződésen alapul; és
 2. ) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során a Felhasználó jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

16.3. A helyesbítéshez való jog:

Felhasználó kérheti kezelt adatainak helyesbítését, melyet Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül teljesít.
Figyelembe véve az adatkezelés célját, Felhasználó jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

16.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot az adatkezelés korlátozása céljából. Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. ) az Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. ) az adatkezelés jogellenes, és az Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. ) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. ) a Felhasználó tiltakozott az Adatkezelő jogos érdeke alapján végzett adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

16.5. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):

Adatkezelő a személyes adatot törli, ha:

 1. ) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. ) a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. ) a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy a Felhasználó a tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen;
 4. ) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. ) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. ) a Felhasználó a törlést kéri, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen, és a személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentiek szerint azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy a Felhasználó kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Adatkezelő a helyesbítésről, a korlátozásról és a törlésről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat az adatkezelőket értesíti, akiknek korábban az adatot továbbították.
Az értesítés mellőzhető ha lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználót kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

16.6. Tiltakozáshoz való jog:

A Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak Adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

17. Felhasználó kérelmeinek teljesítése

17.1. A 16. pontban foglaltak szerinti tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja Adatkezelő.
Ha az érintett Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 1. ) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
 2. ) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

17.2. Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a kérelem nyomán hozott intézkedésekről, ideértve az adatmásolatok kiadását is.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót.

Ha az érintett Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a tájékoztatást elektronikus úton adja meg Adatkezelő, kivéve, ha az érintett Felhasználó azt másként kéri.

17.3. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett Felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett Felhasználó panaszt nyújthat be a 19. pontban megjelölt felügyeleti hatóságnál, és az ugyanott írtak szerint élhet bírósági jogorvoslati jogával.

17.4. Felhasználó bármilyen, a személyének azonosítását lehetővé tevő módon beterjesztheti kérelmeit Adatkezelőhöz.

A kérelmet beterjesztő Felhasználó azonosítása azért szükséges, mert a kérelmeket Adatkezelő csak az arra jogosultaknak teljesítheti.

Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett Felhasználó személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Felhasználó kérelmeit postai úton Adatkezelő 1.1. pontban feltüntetett címére, e-mailben az sas.software.art.studio@gmail.com e-mail címre juttathatja el.

E-mailben küldött kérelmet Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó Adatkezelőnek megadott és ott nyilvántartott e-mail címéről küldik, ugyanakkor a másik e-mail cím használata nem jelenti a kérelem figyelmen kívül hagyását.

E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

18. Adatvédelem, adatbiztonság

18.1. Adatkezelő az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységei körében gondoskodik az adatok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedésekkel valamint belső eljárási szabályokkal gondoskodik a jogszabályok, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásáról.

Megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen a kezelt adatokat.

18.2. Ennek érdekében Adatkezelő az alkalmazás eléréséhez „https” sémájú protokollt használ, mellyel a webes kommunikáció titkosítható és egyedileg azonosítható.

Ezen felül a fentieknek megfelelően Adatkezelő titkosított adatállományok formájában rögzített, adatkezelési célonként elkülönített adatkezelési listákban tárolja a kezelt adatokat, melyekhez Adatkezelő meghatározott - jelen alkalmazásban folytatott tevékenységének folytatásában feladatokat ellátó - alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek munkaköri felelőssége az adatok védelme és e tájékoztatónak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő felelősségteljes kezelése.

18.3. A látogatottság mérésének és az alkalmazás használatára vonatkozó szokások feltérképezésének alapjául szolgáló adatokat Adatkezelő informatikai rendszere kezdettől fogva oly módon rögzíti, hogy azok közvetlenül nem kapcsolhatók egy személyhez sem.

18.4. Az adatok kezelése csak a jelen tájékoztatóban meghatározott és törvényes cél elérése érdekében, ahhoz szükséges és arányos mértékben történik, a vonatkozó jogszabályok és ajánlások alapján, megfelelő biztonsági intézkedések mellett.

19. Jogérvényesítés

19.1. Az érintettek jogérvényesítési lehetőségeiket bíróság előtt gyakorolhatják, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: +36 1 391 1400
Fax:+36 1 391 1410
E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
Webhely:http://www.naih.hu/

A bírósági út választása esetén a per - az érintett Felhasználó választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.


2019.11.17.
Nagy Zoltán EV.
(SAS Software Art Studio)